Pripremni seminar za Zaštitare/Čuvare – Upisi u tijeku

SIGURNOST I ZAŠTITA

Prema Zakonu o privatnoj zaštiti, privatnim tvrtkama i obrtima dozvoljeno je obavljati poslove iz područja zaštite osoba i imovine koje ne osigurava država i iznad opsega koji osigurava država ako za to imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Da bi se mogao zaposliti u takvoj privatnoj tvrtci ili obrtu, kandidat mora imati dopuštenje ili licencu za obavljanje poslova zaštitara ili čuvara koju izdaje MUP nakon uspješno položenog stručnog ispita. Uvjet za pristupanje stručnom ispitu je usješno završen tečaj izobrazbe za obavljenje poslova privatne zaštite.

Osim što imamo srednjoškolske programe doškolovanja i prekvalifikacije za zanimanja tehničar zaštite osoba i imovine te zaštitar osoba i imovine, Narodno učilište u Rijeci kao ustanova ovlaštena od MUP-a, organizira tečajeve izobrazbe tj. pripreme za polaganje stručnih ispita za zaštitare i čuvare. Izobrazbi mogu pristupiti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, koje su prošle operativnu provjeru nadležne Policijske uprave i obavili pregled medicine rada kojim dokazuju zdrastvenu sposobnost. Po završetku izobrazbe Narodno učilište polaznicima izdaje potvrdu s kojom prijavljuju stučni ispit koji polažu pred ispitnim povjerenstvom MUP‑a.

Po odobrenju MUP-a Narodno učilište provodi i osposobljavanje za poslove redara na sportskim natjecanjima. Uvjeti za upis na tečaj osposobljavanja za poslove redara isti su kao i za upis na tečaj izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite.

Postupak ishodovanja dopuštenja i izdavanja iskaznica za zaštitare i čuvare

Predajte dokumentaciju
1 ZAHTJEV

Podnesite zahtjev Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova MUP-a s pratećom dokumentacijom. Uvjeti za pristupanje polaganju stručnog ispita su završena srednja škola, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova privatne zaštite te nekažnjavanje.

Minimalni uvjeti
2 PROVJERA

Inspekcija provjerava da li kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova privatne zaštite i potom vam izdaje obavijest o ispunjavanju uvjeta s rokom polaganja stručnog ispita.

Prijavite se!
3 IZOBRAZBA

Upište tečaj izobrazbe za obavljanje poslova zaštitara ili čuvara u ovlaštenoj ustanovi – Narodnom učilištu u Rijeci. Po završetku tečaja dobit ćete potvrdu bez koje se ne možete prijaviti za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit
4 STRUČNI ISPIT

Prijavite se za polaganje stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom MUP-a. Po uspješnom položenom ispitu steći ćete svjedodžbu.

Uvjerenje
5 DOPUŠTENJE (LICENCA)

Nakon položenog stručnog ispita i izvršene uplate, MUP izdaje rješenje kojim vam se dopušta obavljanje poslova zaštitara ili čuvara.

Izdavanje iskaznice
6 ISKAZNICA

Nakon sklapanja ugovora o radu s tvrtkom ili obrtom koji ima odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite, Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova MUP-a možete predati zahtjev za izdavanje iskaznice.

Tečajevi izobrazbe za zaštitare i čuvare

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za zaštitara

Pohađanje pripremnog seminara uvjet je pristupanje stručnom ispitu za zaštitara te ishodovanja dopuštenja (licence) za rad od strane MUP-a. Ovlasti zaštitara kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su: provjera identiteta osoba; davanje upozorenja i zapovjedi; privremeno ograničenje slobode kretanja; pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranje mjesta događaja. Pri obavljanju svog posla žaštitari su ovlašteni upotrebljavati tjelesnu snagu, čuvarskog psa i vatreno oružje.

Program izobrazbe realizira se prema Pravilniku o izobrazbi i stručnim ispitima zaštitara i čuvara. Teoretski dio programa se provodi u učioničkim prostorima sa suvremenom opremom i pomagalima, a praktični dio programa provodi se u sportskoj dvorani i na ciljalištu. Teorijski dio tečajeva se održava u poslijepdnevnom terminu. Program mogu upisati nekažnjavane osobe sa završenom srednjom školom i navršenih 18 godina starosti koje su pregledom medicine rada dokazale psihofizičku sposobnost za rad.

Trajanje programa 100 sati

Cijena pripremnog seminara za polaganje stručnog ispita za zaštitara je 1.780 kn. U cijenu nije uključeno polaganje ispita.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita za čuvara

Pohađanje pripremnog seminara uvjet je pristupanje stručnom ispitu za čuvara te ishodovanja dopuštenja (licence) za rad od strane MUP-a. Ovlasti čuvara kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su: provjera identiteta osoba; davanje upozorenja i zapovjedi; pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranje mjesta događaja. Pri obavljanju svog posla žaštitari su ovlašteni upotrebljavati samo tjelesnu snagu.

Program izobrazbe realizira se prema Pravilniku o izobrazbi i stručnim ispitima zaštitara i čuvara. Teoretski dio programa se provodi u učioničkim prostorima sa suvremenom opremom i pomagalima, a praktični dio programa provodi se u sportskoj dvorani. Teorijski dio tečajeva se održava u poslijepdnevnom terminu. Program mogu upisati nekažnjavane osobe sa završenom srednjom školom i navršenih 18 godina starosti koje su pregledom medicine rada dokazale psihofizičku sposobnost za rad.

Trajanje programa 40 sati

Cijena pripremnog seminara za polaganje stručnog ispita za čuvara je 940 kn. U cijenu nije uključeno polaganje ispita.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Osposobljavanje za poslove redara na sportskim natjecanjima

Pohađanje programa osposobljavanja uvjet je pristupanje stručnom ispitu za redara na sportskim natjecanjima pred ispitnim povjerenstvom MUP-a. Stučni ispit sastoji se od usmene provjere znanja pristupnika o propisima kojima su uređene ovlasti i način postupanja redara na sportskim natjecanjima te provjeri njegove fizičke i psihičke pripremljenosti za obavljanje redarskih poslova. Pristupniku koji položi stručni ispit Narodno učilište izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova redara na sportskim natjecanjima.

Program osposobljavanja provodi se prema Praviliniku o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na sportskim natjecanjima. Program mogu upisati nekažnjavane osobe sa završenom srednjom školom i navršenih 18 godina starosti koje su pregledom medicine rada dokazale psihofizičku sposobnost za rad.

Trajanje programa 15 školskih sati
Nastava se održava 3 x tjedno po 5 školskih sati

Cijena osposobljavanja za redara na sportskim natjecanjima je 448 kn. U cijenu nije uključeno polaganje ispita.

Prijavite se!
Upisi tijekom cijele godine. Prijavite se!

Srednjoškolski programi doškolovanja i prekvalifikacije

za zanimanja u području sigurnosti i zaštite

Tehničar zaštite osoba i imovine

Program obrazovanja za tehničara zaštite osoba i imovine polaznike priprema za poslove planiranja i realizacije zaštite i nadzora te ispunjavanja postupaka zaštite u izvanrednim situacijama. Više…

Zaštitar osoba i imovine

Program obrazovanja za zaštitara osoba i imovine polaznike priprema za poslove osiguranja i zaštite osoba, imovine i objekata te za održavanje reda na sportskim, kulturnim, zabavnim ili političkim manifestacijama i skupovima. Više…

Dokumentacija potrebna za ishodovanje dopuštenja (licence) za zaštitara ili čuvara

Uz zahtjev za ishodovanje dopuštenja (licence) za zaštitara ili čuvara koje se podnosi Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova MUPa moraju se predočiti odnosno priložiti slijedeći dokumenti:

· izvornik i preslika osobne iskaznice

· izvornik i preslika svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi

· uvjerenje nadležnog Općinskog suda da protiv podnosioca nije u tijeku istražni postupak, podignuta optužnica, koja je postala pravomoćna; da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor

· uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje je kandidat podnio zahtjev

· 70 kn državnih biljega za plaćanje upravne pristojbe.

Kandidat može umjeto biljega priložiti potvrdu Porezne uprave o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja upravne pristojbe. Ovom potvrdom kandidat se oslobađa i plaćanja pristojbe za izdavanje dopuštenja (licence) za obavljanje poslova privatne zaštite.

Prijavom ćete osigurati svoje mjesto u grupi. Za upis je potrebno potpisati ugovor, izvršiti uplatu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Dodatne informacije i prijave

Eda Devčić Erceg, soba 30
tel. (051) 327-181, 212 269
eda.devcic@nar-uciliste.hr